Dr. H. Ibdalsyah, M.A.

Lektor Kepala

Dr. Asep Gunawan, M.Ag.

Lektor

Dewi Anggrayni, M.Si., Ph.D.

Lektor

Dr. Hasan Basri Tanjung, M.A.

Lektor

Dr. Rofi'ah, S.Sos.I., M.Si.

Lektor

Dr. Chodidjah Makarim, M.Si.

Lektor

Dr. KH. M. A. Badruddin Hsubky, M.H.I.

Lektor

Dr. H. Kamalludin, MA.

Lektor

Yama Pradana Sumbodo, S.I.Kom., M.I.Kom.

Tenaga Pengajar

Falizar Rivani, S.Sos.I., MA.Si

Asisten Ahli

Subroto, S.H., M.Si.

Tenaga Pengajar

  • sultan69